Advertisement

Maatwerk

, Volume 10, Issue 3, pp 4–4 | Cite as

Een eigen praktijk

Aandacht voor vrijgevestigde maatschappelijk werkers
  • Will van Genugten
eigen praktijk
  • 29 Downloads

Samenvatting

Zelfstandigheid is voor sommige maatschappelijk werkers een drijfveer voor het starten van een eigen praktijk. Maar met het ondernemerschap doen ze afstand van zekerheden en verworvenheden: een vast inkomen en georganiseerde uitwisseling met collega's bijvoorbeeld. Maatwerk besteedt in dit nummer aandacht aan vrijgevestigde maatschappelijk werkers. Hoe doen zij het? En van vinden cliënten van hen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Will van Genugten
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations