Advertisement

gedrag en gezondheid

, Volume 34, Issue 1, pp 37–38 | Cite as

Vroegtijdige levensbeëindiging: een state of the art van wetenschappelijke inzichten

  • Gert Scheerder
Boekbesprekingen
  • 39 Downloads

Samenvatting

Bespreking van: Rosenfeld, B. (2004). Assisted suicide and the right to die. Washington: American Psychological Association.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Gert Scheerder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations