gedrag en gezondheid

, Volume 33, Issue 3, pp 151–152 | Cite as

Aan de slag met eenzaamheid bij ouderen

  • Gert Scheerder
Boekbesprekingen

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Gert Scheerder
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations