Advertisement

Pallium

, Volume 11, Issue 1, pp 14–15 | Cite as

Emotionele informatie

Nabestaanden van een gesedeerde patiënt moeten zorgvuldig geïnformeerd worden
  • Marinus van den Berg
Palliatieve Sedatie

Samenvatting

Als een patiënt in de laatste levensdagen gesedeerd wordt, moeten nabestaanden zorgvuldig geïnformeerd worden. “Dat is ook voor hun toekomst van belang”, schrijft verpleeghuispastor Marinus van den Berg.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Marinus van den Berg
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations