Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 2, pp 113–116 | Cite as

Babinski en de Babinski-reflex: een historisch overzicht

  • Claudio Bassetti
Article
  • 43 Downloads
Babinski reflex van piramidebaan reflex van Babinski voetzoolreflex 

Samenvatting

De reflex van Babinski — het bij prikkeling van de voetzool optreden van dorsaalflexie van de grote teen, eventueel gecombineerd met spreiding van de overige tenen en terugtrekking van het been — is waarschijnlijk het meest algemeen bekende neurologische verschijnsel. Het treedt op bij patiënten met functiestoornissen van de piramidebaan. Hoewel de voetzoolreflex reeds was beschreven, was Babinski — een Franse neuroloog van Poolse afkomst en een leerling van Charcot — de eerste die onderscheid maakte tussen een normale en een pathologische respons van de tenen en de klinische implicatie daarvan.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Claudio Bassetti
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations