Advertisement

Stimulus

, Volume 16, Issue 2, pp 81–84 | Cite as

Het aanbrengen van extra gewicht bij patiënten in rolstoelen: het effect op de voor- en achterwaartse stabiliteit

  • Brian D. Ashton
Article
  • 27 Downloads

Samenvatting

Doel. Onderzoeksdoel was het bepalen van de mate waarin extra gewicht dat op verschillende plaatsen wordt aangebracht, naast dat van de in de rolstoel zittende gebruiker, effect heeft op de achterwaartse en voorwaartse stabiliteit.

Onderzoeksopzet. Gewichten van 0 tot 10 kg (verzwaring telkens met 1 kg) werden op vijf verschillende plaatsen aangebracht: hoog aan de achterkant (ha), laag aan de achterkant (la, onder de zitting en achter de kruisbalk), op de schoot (sch), laag aan de voorkant (lv, onder de zitting en voor de kruisbalk), en op de voetsteunen (vs). Er werd tevens een computermodel gebruikt om de relatie tussen de mate van stabiliteit en de extra belasting te bepalen, waarbij extra verzwaring werd aangebracht (0 tot 100 kg, verzwaring in stappen van 10 kg) boven de belasting die wij in de praktijk empirisch konden testen.

Uitkomstmaat. Wij hebben op een platform dat schuin gezet kon worden de statische stabiliteit gemeten (in graden uitwijking) van een rolstoel waarin een antropomorfe testpop was geplaatst (atp).

Resultaten. De grootste toename in achterwaartse statische stabiliteit trad op bij de positie vs, waarbij veranderingen werden gemeten van 64% en 227% voor respectievelijk 10 en 100 kg extra belasting. Alleen de ha gewichten verminderden de achterwaartse stabiliteit met respectievelijk 32% en 64%. De grootste toename in voorwaartse stabiliteit trad op bij la belasting, met 13% en 92%. De grootste afname in voorwaartse stabiliteit trad op bij vs belasting, met 10% en 149%. Om het effect van de toegevoegde gewichten op de stabiliteit te verminderen kan men het beste kiezen voor de posities sch en lv.

Conclusie. Extra aangebrachte belasting heeft invloed op de stabiliteit van de rolstoel als functie van de hoeveelheid extra aangebracht gewicht. De mate van en richting waarin het effect plaatsvindt worden sterk beïnvloed door de plaats waar de belasting wordt aangebracht.

mechanica rolstoel rolstoelpatiënt stabiliteit 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 1997

Authors and Affiliations

  • Brian D. Ashton
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations