Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 8, pp 414–414 | Cite as

Quartaire preventie

  • Arno Timmermans
NHG-nieuws
  • 77 Downloads

Samenvatting

Preventie is ‘in’ en een speerpunt in het beleid van deze minister. Als huisartsen worden we geacht ons meer te gaan richten op preventie. Want voorkomen blijft beter dan genezen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Arno Timmermans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations