Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 51, Issue 5, pp 213–213 | Cite as

Comorbiditeit beïnvloedt het voorschrijfgedrag bij depressie

  • Mirrian Smolders
  • Jozé Braspenning
  • Miranda Laurant
Huisartsenzorg in cijfers

Samenvatting

Depressie gaat meestal gepaard met andere psychiatrische, somatische of sociale problematiek. Soms is dit toeval, maar vaak is er een verband. De NHG-Standaard Depressieve stoornis adviseert om het beleid bij een depressieve stoornis onder andere af te stemmen op eventuele comorbiditeit van de patiënt. Met betrekking tot vorm en intensiteit van de behandeling

comorbiditeit depressie huisartsenzorg in cijfers voorschrijfgedrag 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Mirrian Smolders
    • 1
  • Jozé Braspenning
  • Miranda Laurant
  1. 1.

Personalised recommendations