Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 2, pp 39–42 | Cite as

Therapie (3) informatie zoeken

  • Henk van Weert
Wetenschap in een notendop
  • 70 Downloads

Samenvatting

Mevrouw Van den Akker is 61 jaar en heeft een paar maanden geleden een CVA doorgemaakt. Ze is daar uiteraard behoorlijk van geschrokken. Ze is goed hersteld en komt nu voor de eerste maal na haar ziekenhuisopname op het spreekuur voor cardiovasculair risicomanagement. Ze valt met de deur in huis. Twee weken geleden verving de huisarts haar atorvastatine (merknaam Lipitor) door simvastatine. De neuroloog heeft haar echter atorvastatine voorgeschreven en zij denkt dat dit middel beter is dan simvastatine.

Literatuur

  1. Offringa M, Assendelft WJJ, Scholten RJPM. Inleiding in evidence-based medicine. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.Google Scholar
  2. Van Etten F, Deurenberg R. Praktische handleiding PubMed. Houten: Bohn Stafleu van Loghum, 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Henk van Weert
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations