Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 4, Issue 1, pp 2–2 | Cite as

Taakherschikking

  • Susan Umans
Redactioneel
  • 11 Downloads

Samenvatting

De Gezondheidsraad bracht afgelopen december een rapport uit: ‘Taakherschikking in de gezondheidszorg’. Aanleiding was om zes jaar na de introductie van nieuwe zorgprofessionals en taakoverheveling te kijken wat er terecht is gekomen van de destijds gestelde verwachtingen: hoge kwaliteit tegen lagere kosten. De conclusie is dat de kwaliteit niet achteruit is gegaan en in sommige opzichten zelfs is verbeterd, maar dat er over verbetering van efficiëntie nog geen zinnig woord te zeggen is. Er zijn tot nu toe vooral zorgprofessionals toegevoegd, en in beperkte mate taken overgeheveld. Op zich niets nieuws onder de zon; we lazen dit al in oktober in dit tijdschrift en ook in het Journaal van dit nummer komt het aan de orde. Interessanter is de conclusie van de Gezondheidsraad dat van een echte herverdeling nog geen sprake is omdat artsen niet alle mogelijkheden benutten om taken over te hevelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Susan Umans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations