Advertisement

Tijdschrift voor praktijkondersteuning

, Volume 3, Issue 6, pp 165–166 | Cite as

Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

  • Susan Umans
Mijn praktijkondersteuner / Mijn huisarts

Samenvatting

In deze laatste aflevering van ‘Mijn praktijkondersteuner/Mijn huisarts’ besteden we aandacht aan de huisartsenpraktijk in Nederland die praktijkondersteuning introduceerde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Susan Umans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations