Advertisement

Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 77, Issue 3, pp 94–94 | Cite as

Thuisbeademing bij kinderen

  • J. P. J. van Gestel
  • M. J. Kampelmacher
Article

Abstract

Thuisbeademing (of correcter: chronische beademing buiten het ziekenhuis) vindt haar oorsprong in de poliomyelitisepidemie in het midden van de vorige eeuw. In die tijd werden patiënten beademd met een zogenoemde ijzeren long. De patiënt lag met het hele lichaam (met uitzondering van het hoofd) in een grote cilinder, die voorzien was van een zuiger. Deze zuiger creeerde afwisselend een negatieve en positieve druk, die ervoor zorgde dat lucht de long in- en uitstroomde. Op speciale beademingsafdelingen werden soms meerdere patiënten tegelijk beademd, waaronder ook kinderen.

Literatuur

  1. 1.
    Jansen NJG, et al. Thuisbeademing voor kinderen, indicatiestelling en organisatierichtlijn. Utrecht, november 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations