Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 52, Issue 6, pp 300–301 | Cite as

Implementatiematerialen bij depressie

Implementatie

Samenvatting

In dit nummer van H&W staan enkele bijdragen over depressie die voor de huisarts van belang zijn

depressie implementatie 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations