Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 1, Issue 2, pp 73–74 | Cite as

Centrum Jeugdgezondheid verbetert Basistakenpakket

  • Door Trudy Dunnink
RIVM
  • 12 Downloads

Abstract

De preventieve jeugdgezondheidszorg is in Nederland gebaseerd op het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar. Het doel daarvan is de optimale ontwikkeling van jeugdigen op lichamelijk, cognitief, psychisch en sociaal gebied. Het RIVM/Centrum Jeugdgezondheid heeft de taak de kwaliteit van de inhoud en uitvoering van het Basistakenpakket te verbeteren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Door Trudy Dunnink
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations