Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 1, Issue 1, pp 38–39 | Cite as

Centrum Jeugdgezondheid wil preventieve zorg verbeteren

  • Sabina Postma
RIVM

Abstract

Een richtlijn voor vroegsignalering van psychosociale problemen. Dat is een van de producten waar het Centrum Jeugdgezondheid momenteel aan werkt. Het Centrum Jeugdgezondheid is een kenniscentrum voor beroepskrachten in de jeugdgezondheidszorg. VWS heeft het centrum ondergebracht bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Sabina Postma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations