Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 10, pp 718–720 | Cite as

‘Is het evidence-based of niet: dat wordt de grote kwestie’

  • Ted van Essen
  • Hans van Maanen
Interview

Samenvatting

Martin van Rijn, directeur-generaal Gezondheidszorg, ‘koestert de huisarts’. Niet omdat die in Nederland altijd mooi werk heeft verricht of omdat die een eigen plek heeft veroverd, maar omdat de huisarts goede zorg voor een goede prijs kan leveren. Een gesprek over huisarts, wetenschap en het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

alledaagse aandoeningen interview kwaliteit van zorg spoedeisende zorg jubileum 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Ted van Essen
    • 1
  • Hans van Maanen
  1. 1.

Personalised recommendations