Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 7, pp 533–534 | Cite as

Handboek suïcidaal gedrag

Van Heeringen C, redactie. Handboek suïcidaal gedrag. Utrecht: De Tijdstroom, 2007. ISBN 10-90-5898- 0855, 331 pagina’s, €49,-
Boeken

Samenvatting

Dit handboek is geschreven door 27 voornamelijk Vlaamse en Nederlandse psychiaters, psychologen, sociologen en andere deskundigen. Het boek beoogt een overzicht te bieden van het belangrijkste wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en mogelijkheden van behandeling of preventie van suïcidaal gedrag. Het wil deze informatie toegankelijk maken voor direct betrokken hulpverleners, maar ook voor studenten, beleidsmakers en nabestaanden. En in die opzet is dit boek ruimschoots geslaagd.

boekbespreking suïcide 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations