Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 50, Issue 1, pp 6–7 | Cite as

Rusteloze benen in de huisartsenpraktijk: fictie en feiten

  • Frans Bongers
  • Hans te Brake
  • François Schellevis
Huisartsenzorg in cijfers
  • 19 Downloads

Samenvatting

Het restlesslegssyndroom (RLS) is een van de kleine kwalen in de huisarts­ge­nees­kunde. De prevalentie varieert in bevolkingsonderzoek tussen de 3 en 15%. Andere bevin­din­gen zijn dat RLS in een kwart van de gevallen gepaard gaat met ijzergebreksanemie en dat RLS en slaapstoornissen vaak samengaan. Deze gegevens zijn gebaseerd op epidemiologisch en klinisch onderzoek. Maar wat vinden we hiervan terug in de dagelijkse praktijk?

huisartsenzorg in cijfers prevalentie restless legs 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2007

Authors and Affiliations

  • Frans Bongers
    • 1
  • Hans te Brake
  • François Schellevis
  1. 1.

Personalised recommendations