Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 12, pp 909–910 | Cite as

Alle informatie voor huisartsen op één website

Www.spreekuurassistent.nl bevordert internetgebruik: Leren van leden
In de praktijk

Samenvatting

In deze rubriek kunnen huisartsen hun ervaringen en ideeën kwijt, wanneer zij denken dat collega’s daar ook iets aan kunnen hebben. De artikelen worden wel geredigeerd, maar de inhoud ervan blijft geheel het gedachtengoed van de auteur. Om te voorkomen dat de rubriek gebruikt wordt voor reclame voor eigen of andermans ‘goede zaak’ worden alle verwijzingen naar commerciële instellingen of activiteiten geschrapt, behalve als er in de ogen van de redactie echt een hoger doel wordt gediend.

Literatuur

  1. Dijkstra R, Terpstra J, Mokkink H. Gebruik van internet in de huisartsenpraktijk. Huisarts Wet 2006;49(10):496-8Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations