Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 10, pp 706–712 | Cite as

Ergotherapie: een effectief en goedkoop middel om vallen te voorkomen en ouderen hun zelfstandigheid te laten behouden

 • Esther Steultjens
 • Joost Dekker
 • Lex Bouter
 • Cornelia van den Ende
Onderzoek

Samenvatting

Steultjens EMJ, Dekker J, Bouter LM, Van den Ende CHM. Ergotherapie: een effectief en goedkoop middel om vallen te voorkomen en ouderen hun zelfstandigheid te laten behouden. Huisarts Wet 2006;49(10):490-5.

Samenvatting

Inleiding Dit artikel beschrijft de effectiviteit van ergotherapie voor zelfstandig wonende ouderen, gebaseerd op resultaten van een systematische review.

Methoden Wij zochten naar relevante literatuur in Cinahl, EMBASE, AMED, Scisearch en het Cochrane Controlled Trials Register (juli 2002), en in MEDLINE (mei 2006). Het zoekresultaat, 21 onderzoeken, bevatte gerandomiseerde gecontroleerde trials (RCT’s), gecontroleerde klinische trials en voor-navergelijkingen. Daarbij waren 13 RCT’s, waarvan er 8 voldeden aan de gestelde eisen voor methodologische kwaliteit. Wij onderscheidden een viertal ergotherapeutische interventies. Voor het samenvoegen van de uitkomsten van de afzonderlijke onderzoeken gebruikten wij de ‘best evidence’-synthese. Een methode die de bewijskracht toetst aan de hand van beslisregels over het gebruikte design, de methodologische kwaliteit, het type uitkomstmaat en statistisch significante uitkomsten.

Resultaten Er is sterk bewijs dat adviezen over hulpmiddelen thuis ouderen effectief helpen hun zelfstandigheid te behouden. Een combinatie van advies en trainen van activiteiten blijkt tevens de kans op vallen te verminderen. Ergotherapie helpt bovendien ook ouderen die geen specifieke medische diagnose hebben bij het verbeteren of behouden van de zelfstandigheid, de sociale participatie en het welbevinden. Onderzoeken naar het effect van ergotherapie die gericht is op de mantelzorger zijn van onvoldoende kwaliteit om uitspraken te kunnen doen over de effectiviteit van deze interventie.

Beschouwing Een aantal systematische reviews met betrekking tot de effectiviteit van ergotherapie bij ouderen bevestigt de gevonden resultaten. Ergotherapie levert een belangrijke bijdrage aan het veilig en zelfstandig thuis functioneren van de oudere mens. Ook onderzoeken naar de kosteneffectiviteit van ergotherapie tonen aan dat deze kosten in de zorg bespaart.

ergotherapie literatuuronderzoek onderzoek ouderen vallen 

Abstract

Steultjens EMJ, Dekker J, Bouter LM, Van den Ende CHM. Occupational therapy: an effective and cheap means of preventing older people from falling and helping them retain their independence. Huisarts Wet 2006;49(10):490-5.

Introduction This article describes the efficacy of occupational therapy for community-dwelling elderly people based on the results of a systematic review.

Methods We searched for relevant literature in Cinahl, Embase, Amed, Scisearch and the Cochrane Controlled Trials Register (July 2002) and in MEDLINE (May 2006). The search result (21 studies) included randomised controlled trials (RCTs) and controlled clinical trials and before-and-after comparisons. There were 13 RCTs, 8 of which met the criteria for methodological quality. We distinguished four occupational therapy interventions and analysed them independently of one another. For combining the outcomes of the separate studies we used best-evidence synthesis, which assesses the strength of the proofs obtained using decision rules on the design employed, the methodological quality, the type of outcome measure and statistically significant outcomes.

Results There is strong evidence that advice on the use of helping devices at home is effective in aiding older people to retain their independence. A combination of advice and training in skills also appears to reduce the risks of falling. Moreover occupational therapy helps older people without any specific medical condition to improve or retain their independence, social participation and feeling of well-being. Studies of the effects of occupational therapy aimed at the carer are of insufficient quality to justify claims of the effectiveness of such an intervention.

Discussion A number of systematic reviews present results consistent with our findings. Occupational therapy makes a substantial contribution to the older person’s functioning safely and independently at home. Also studies of the cost-effectiveness of occupational therapy show that it helps save on health care costs.

Literatuur

 1. CBO. Richtlijn preventie van valincidenten bij ouderen. Utrecht: CBO, 2004.Google Scholar
 2. EIZ. Factsheet mantelzorg in Nederland. Utrecht: NIZW, 2003.Google Scholar
 3. Steultjens EMJ. Efficacy of occupational therapy: the state of the art [Proefschrift]. Amsterdam: Vrije Universiteit, 2005.Google Scholar
 4. Hofhuis H, De Boer M, Plas M, Van den Ende E. Enkelvoudige extramurale ergotherapie: Stand van zaken in 2002. Utrecht: NIVEL, 2003.Google Scholar
 5. Steultjens EMJ, Dekker J, Bouter LM, Jellema S, Bakker EB, Van den Ende CHM. Efficacy of occupational therapy for community dwelling elderly people. Age Ageing 2004;33:453-60.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 6. Clarke M, Oxman AD. Cochrane Reviewer’s Handbook 4.2.0 [updated March 2003]. In: http://www.cochrane.dk/cochrane/handbook/handbook.htm [accessed 7 january 2004].
 7. Van den Ende CHM, Steultjens EMJ, Bouter LM, Dekker J. Heterogeneity in physical and occupational therapy reviews. J. Clin.Epidemiol (in druk).Google Scholar
 8. Tulder MW, Assendelft WJJ, Koes BW, Bouter LM. Method guidelines for systematic reviews in the Cochrane Collaboration Back review group for spinal disorders. Spine 1997;22:2323-30.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. Clark F, Azen SP, Zemke R, Jackson J, Carlson M, Mandel D, et al. Occupational therapy for independent-living older adults: A randomized controlled trial. JAMA 1997;278:1321-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 10. Matuska K, Giles-Heinz A, Flinn N, Neighbor M, Bass-Haugen J. Outcomes of a pilot occupational therapy wellness program for older adults. Am J Occup Ther 2003;57:220-4.PubMedGoogle Scholar
 11. Cumming RG, Thomas M, Szonyi G, Salkeld G, O’Neill E, Westbury C, et al. Home visits by an occupational therapist for assessment and modification of environmental hazards: A randomized controlled trial of falls prevention. J AM Geriatr Soc 1999:47:1397-402.PubMedGoogle Scholar
 12. Stevens M, Holman CD, Bennett N. Preventing falls in older people: Outcome evaluation of a randomized controlled trial. J Am Geriatric Soc 2001;49:1448-55.CrossRefGoogle Scholar
 13. Pardessus V, Puisieux F, Di Pompeo C, Gaudefroy C, Thevenon A, Dewailly P. Benefits of home visits for falls and autonomy in the elderly: A randomized trial study. Am J Phys Med Rehabil 2002;81:247-52.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 14. Campbell J, Robertson MC, La Crow SJ, Kerse NM, Sanderson GF, Jacobs RJ, et al. Randomized controlled trial of prevention of falls in people aged =75 with severe visual impairment: The VIP trial. BMJ 2005;331:817.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 15. Clemson L, Cumming RG, Kendig H, Swann M, Heard R, Taylor K. The effectiveness of a community-based program for reducing the incidence of falls in the elderly: A randomized trial. J Am Geriatr Soc 2004;52:1487-94.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Cameron ID, Stafford B, Cumming RG, Birks C, Jurrle S, Lockwood K, et al. Hip protectors improve falls self-efficacy. Age Ageing 2000;29:57-62.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 17. Hart D, Bowling A, Ellis M, Silman A. Locomotor disability in very elderly people: Value of a programme for screening and provision of aids for daily living. BMJ 1990;301:216-20.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 18. Liddle J, March L, Carfrae B, Finnegan T, Druce J, Schwarz J, et al. Can occupational therapy intervention play a part in maintaining independence and quality of life in older people? A randomized controlled trial. Aust NZ J Public Health 1996;20:574-8.CrossRefGoogle Scholar
 19. Burgerner SC, Bakas T, Murray C, Dunahee J, Tossey S. Effective caregiving approaches for patients with Alzheimer’s disease. Geriatr Nurs 1998;19:121-52.CrossRefGoogle Scholar
 20. Gitlin LN, Corcoran M, Winter L, Boyce A, Hauck WW. A randomized controlled trial of a home environmental intervention: Effect on efficacy and upset in caregivers and on daily function of persons with dementia. Gerontologist 2001;41:4-14.PubMedGoogle Scholar
 21. Gitlin LN, Hauck WW, Dennis MP, Winter LW. Maintenance of effects of the home environmental skill-building program for family caregivers and individuals with Alzheimer’s disease and related disorders. J Gerontol 2005;60a:368-374.Google Scholar
 22. Stewart S, Harvey I, Poland F, Lloyd-Smith W, Mugford M, Flood C. Are occupational therapists more effective than social workers when assessing frail older people? Results of CAMELOT, a randomised controlled trial. Age Ageing 2005;34:41-6.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 23. Teune C, Steultjens EMJ. Ergotherapierichtlijn valpreventie. Utrecht: NVE, 2005.Google Scholar
 24. Salkeld G. Cumming RG, O’Neill E, Thomas M, Szonyi G, Westbury G. The cost effectiveness of a home hazard reduction program to reduce falls among older persons. Aust NZ J Public Health 2000;24:265-71.CrossRefGoogle Scholar
 25. Hay J, Labree L, Luo R, Clarke F, Carlson M, Mandel D, et al. Cost-effectiveness of preventive occupational therapy for independent living older adults. J Am Geriatr Soc 2002;50:1381-8.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 26. Swoka. Rapport enkelvoudige extramurale ergotherapie. Amstelveen: CVZ, 1999. CVZ-rapport 99/06.Google Scholar
 27. Steultjens EMJ, Dekker J, Bouter LM, Leemrijse CJ, Van den Ende CHM. Evidence of the efficacy of occupational therapy in different conditions: An overview of systematic reviews. Clin Rehabil 2005;19:247-54.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 28. Carlson M, Fanchiang SP, Zemke R, Clark F. A meta-analysis of the effectiveness of occupational therapy for older persons. Am J Occup Ther 1996;50:89-98.PubMedGoogle Scholar
 29. Wilkins S, Jung B, Wishart L, Edwards M, Norton SG. The effectiveness of community-based occupational therapy education and functional training programs for older adults: A critical literature review. Can J Occup Ther 2003;70:214-25.PubMedGoogle Scholar
 30. Gillespie LD, Gillespie WJ, Robertson MC, Lamb SE, Cumming RG, Rowe BH. Interventions for preventing falls in elderly people (Cochrane Review). The Cochrane Library, Issue 3, 2003. Oxford: Update software.Google Scholar
 31. Graff MJL, Vernooij-Dassen MJFJ, Hoefnagels WHL, Dekker J, De Witte LP. Occupational therapy at home for older individuals with mild to moderate cognitive impairments and their primary caregivers: A pilot study. Occupational Therapy Journal of Research 2003;23:155-63.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • Esther Steultjens
  • 1
 • Joost Dekker
 • Lex Bouter
 • Cornelia van den Ende
 1. 1.

Personalised recommendations