Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 8, pp 569–570 | Cite as

Praktijkondersteuner en assistente: wie doet wat?

  • Michael van den Berg
  • Anne Simkens
LINH-cijfers

Samenvatting

Eind jaren ’90 deden de praktijkondersteuners op hbo-niveau hun intrede in de huisartsenpraktijk. Dit stelde huisartsen in staat om ook complexere taken te delegeren, wat hun werkdruk zou kunnen verlichten en de kwaliteit doen toenemen. Het ging daarbij vooral om categorale zorg, zoals de zorg voor patiënten met astma, COPD of diabetes. Sommige doktersassistentes keken met argusogen naar deze nieuwe ontwikkeling, bezorgd voor een afkalving van hun medische werkterrein. Deze bezorgdheid was begrijpelijk, want een duidelijk profiel en takenpakket voor de praktijkondersteuner ontbraken.

LINH praktijkassistente praktijkondersteuning praktijkvoering takenpakket 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

  • Michael van den Berg
    • 1
  • Anne Simkens
  1. 1.

Personalised recommendations