Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 49, Issue 1, pp 23–30 | Cite as

Naar polikliniek verwezen patiënten met diabetes mellitus type 2 goed af met behandeling volgens NHG-Standaard

 • WM Bakker
 • ST Houweling
 • HJG Bilo
 • B Meyboom-de Jong
Onderzoek

Samenvatting

Bakker WM, Houweling ST, Bilo HJG, Meyboom-de Jong B. Naar een diabetespolikliniek verwezen patiënten met diabetes mellitus type 2 goed af met behandeling volgens NHG-Standaard. Huisarts Wet 2006;49(1):15-9.

Inleiding De politiek pleit voor een verbetering van de diabeteszorg door middel van taakdelegatie. Goede protocollen voor het behandelen van ontregelde diabetespatiënten zijn hiervoor nodig. Onze vraag is of de NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2 gebruikt kan worden als protocol voor de behandeling van ontregelde patiënten met diabetes mellitus type 2.

Methoden Aan de hand een randomisatietabel is een aselecte steekproef genomen van 70 patiënten die naar de diabetespolikliniek van de Isala Klinieken in Zwolle waren verwezen. Zij werden behandeld door een basisarts die de NHG-Standaard strikt opvolgde. De uitkomstmaten zijn de dalingen van de streefwaarden van de NHG-Standaard wat betreft HbA1C, bloeddruk en vetspectrum en het aantal patiënten dat binnen een jaar die dalingen had bereikt.

Resultaten Negendertig patiënten werden door hun huisarts niet volgens de NHG-Standaard naar de tweede lijn verwezen. Het HbA1C daalde gemiddeld 1,7 procentpunt; 97% van de patiënten had na de behandeling een goed of aanvaardbaar HbA1C (=8,5). Bij 60% was na behandeling de bloeddruk lager dan 150/85 mmHg en van 88% lag het vetspectrum binnen de streefwaarden.

Beschouwing Behandeling van verwezen patiënten met diabetes mellitus type 2 door een basisarts die de NHG-Standaard strikt opvolgt is effectief, zelfs in een tweedelijnssetting. De vraag blijft of implementatie van deze behandeling in de eerste lijn en door verpleegkundigen mogelijk blijkt. Wel leidt het strikt opvolgen van de NHG-Standaard waarschijnlijk tot minder verwijzingen naar de tweede lijn.

diabetes mellitus hyperlipedemie hypertensie verwijzen 

Notes

Literatuur

 1. Hoogervorst H. Actieprogramma ‘Diabeteszorg beter’ 2005-2009. Brief aan de Tweede Kamer, 5 juli 2004. www.snellerbeter.nl.
 2. LHV. Werkdocument Competenties & Eindtermen. De landelijke Toetsings- & Begeleidingscommissie Praktijkondersteuning, Utrecht, 2001. www.lhv.nl
 3. Vrijhoef HJM, Diederiks JP, Spreeuwenberg C, Wolffenbuttel BHR. Substitution model with central role for nurse specialist is justified in the care for stable type 2 diabetic outpatients. J Adv Nurs 2001;36:546-55.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 4. Vrijhoef HJM, Diederiks JP, Spreeuwenberg C, Wolffenbuttel BHR, Van Wilderen LJ. The nurse specialist as main care-provider for patients with type 2 diabetes in a primary care setting: effects on patiënt outcomes. Int J Nurs Stud 2002;39:441-51.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 5. Aubert RE, Herman WH, Waters J, et al. Nurse case management to improve glycemic control in diabetic patients in a health maintenance organization, a randomized controlled trial. Ann Intern Med 1998;129:8:605-12.PubMedGoogle Scholar
 6. So WY, Tong PC, Ko GT, Leung WY, Chow CC, Yeung VT, et al. Effects of protocol-driven care versus usual outpatient clinic care on survival rates in patients with type 2 diabetes. Am J Manag Care 2003;9:606-15.PubMedGoogle Scholar
 7. Groeneveld Y, Rutten GEHM, De Grauw WJC, Valk GD, Reenders K. Gestructureerd teamwork, diabeteszorg volgens protocol. Medisch Contact 2001;56:1148-50.Google Scholar
 8. Rutten GEHM, Verhoeven S, Heine RJ, De Grauw WJC, Cromme PVM, Reenders K, et al. NHG-Standaard Diabetes mellitus type 2. Huisarts Wet 1999;42:67-84.Google Scholar
 9. Walma EP, Grundmeijer HGLM, Thomas S, Prins A, Van den Hoogen JPH, Van der Laan JR. NHG-Standaard Hypertensie (eerste herziening). Huisarts Wet 1997;40:598-617.Google Scholar
 10. Thomas D, Van der Weijden T, Van Drenth BB, Haverkort AFM, Hooi JD, Van der Laan Jr.. NHG-Standaard Cholesterol (eerste herziening). Huisarts Wet 1999;42:406-17.Google Scholar
 11. CBO-richtlijn Hoge bloeddruk (herziening). Alphen a/d Rijn: Van Zuiden Communications, 2000.Google Scholar
 12. Richtlijnen en adviezen voor goede diabeteszorg. Leusden: Nederlandse Diabetes Federatie, 2000.Google Scholar
 13. Richtlijnen NDF/CBO. Diabetische retinopathie, diabetische nefropathie, diabetische voet, hart- en vaatziekten bij diabetes mellitus. NDF: Leusden: 1998.Google Scholar
 14. Commissie Farmaceutische Hulp. Farmacotherapeutisch kompas. Amstelveen: College voor Zorgverzekeringen, 2001.Google Scholar
 15. Houweling ST, Kleefstra N, Verhoeven S, Van Ballegooie E, Bilo HJG. Protocollaire diabeteszorg. Mogelijkheden voor taakdelegatie. Isala Series 45. Stichting Langerhans: Zwolle, 2004.Google Scholar
 16. Houweling ST, Timmerman GJ, Hoogstraten MFM, Ubink-Veltmaat LJ, Verhoeven S, Bilo HJG. Aanbevelingen voor het instellen en aanpassen van insulinetherapie bij diabetes mellitus type 2. Ned Tijdschr Geneeskd 2002;146:1823-8.PubMedGoogle Scholar
 17. Artigao LM, Llavador JJ, Puras A, Lopex-Abril J, Rubio MM, Torres C, et al. Evaluation and validation of Omron Hem 705 CP and Hem 706/711 monitors for self-measurement of blood pressure. 2000. (http://www.dableducational.com/devices_2_sbpm.html#ArmTable)
 18. UK Prospective Diabetes Study Group. Intensive blood-glucose control with sulphonylureas or insulin compared with conventional treatment and risk of complications in patients with type 2 diabetes (UKPDS 33). Lancet 1998;352:837-53.Google Scholar
 19. Goddijn PPM, Meyboom-de Jong B, Feskens EJM, Van Ballegooie E, Bilo HJG. Verschillen tussen patiënten met diabetes mellitus type 2 bij wie wel en bij wie niet wordt overgeschakeld op insulinetherapie in de tweede lijn. Ned Tijdschr Geneeskd 1998;142:1023-6.PubMedGoogle Scholar
 20. Goddijn P. Improving metabolic control in NIDDM patients referred for insulin therapy: effect on quality of life and cardiovascular risk factors [Proefschrift]. Zwolle: Isala klinieken, 1997.Google Scholar
 21. Jacobs ML, Akkerhuis KM, Van Dijk MJ, Kuis FB, Veldkamp RT, Weber FR. Betere diabetesregulatie door strikt volgen van de standaard ‘Diabetes Mellitus type 2’ van het Nederlands Huisartsen Genootschap. Ned Tijdschr Geneeskd 1995;139:1241-5.PubMedGoogle Scholar
 22. Houweling ST. Taakdelegatie in de eerste- en tweedelijns diabeteszorg [Proefschrift]. Zwolle: Stichting Langerhans, 2005.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2006

Authors and Affiliations

 • WM Bakker
  • 1
 • ST Houweling
 • HJG Bilo
 • B Meyboom-de Jong
 1. 1.

Personalised recommendations