Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 5, pp 736–737 | Cite as

Een sturende werking

Toetsing in de huisartsopleiding (3)
  • Paul Ram
Deskundigheidsbevordering

Samenvatting

In een serie artikelen neemt In de praktijk een kijkje in de wereld van toetsing in de huisartsopleiding. Vijf W-vragen (wat toetst men, waartoe, waarmee, wanneer en (met) wie?) passeren de revue. In de vorige bijdragen is stilgestaan bij de kernbegrippen zoals meten, waarderen en beslissen, waarbij het leerproces van de haio's Peter en Petra op de voet werd gevolgd. In deze bijdrage valt de beslissing: krijgen Peter en Petra na de eerste tien maanden van hun opleiding een go, een go, mits of een no go? En zijn de toetsen een stimulans voor hun leerproces?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Paul Ram
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations