Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 5, pp 721–721 | Cite as

Wat te doen bij…?

André Weel, Marja Kelder en Noks Nauta. Praktijkdilemma's voor bedrijfs- en verzekeringsartsen. Trends in bedrijfs-en verzekeringsgeneeskunde. Houten: Bohn Stafleu Van Loghum, 2005. 242 pagina’s, € 24,50. ISBN 90-313-4450-8.
  • Ben Ponsioen
Boeken
  • 24 Downloads

Samenvatting

De drie ervaren auteurs laten zien tot welke praktijkdilemma's het toenemend aantal richtlijnen voor de bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige leidt. ‘Pijnloze’ oplossingen zijn niet altijd voorhanden. Dit is een casuïstiekboek, met een bonte stoet van patiënten en dokters in de hoofdstukken 3 tot en met 32. De hoofdstukken 1 en 2 houden de stoet in toom. In hoofdstuk 1 leggen de auteurs uit dat ethisch handelen niet per se zoiets is als: ‘princpieel zijn’, ‘kiezen voor de zwakkere’, ‘vragen om meer middelen voor de zorg’ of ‘beslissingen achteraf rechtvaardigen’. In hoofdstuk 2 lichten de auteurs de ethiek van de arts bij arbeid en gezondheid verder toe.

bedrijfsgeneeskunde boekbespreking werk 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  • Ben Ponsioen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations