Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 48, Issue 11, pp 243–243 | Cite as

NHG-Standaard Urineweginfecties (2)

Ingezonden
  • 9 Downloads

Samenvatting

De herziene NHG-Standaard Urineweginfecties adviseert om bij intoleranties voor nitrofurantoïne en/of trimethoprim een eenmalige dosis fosfomycine te geven. Na goed zoeken in het Farmacotherapeutisch Kompas kwam ik tot de ontdekking dat het hier om Monuril® gaat. Het advies wordt in de noot weliswaar onderbouwd met literatuurgegevens uit voornamelijk de VS, maar ik herinner me dat dit middel, dat in de jaren tachtig enige tijd is gepropageerd, nooit echt van de grond is gekomen bij de Nederlandse huisarts. Het bevreemdt mij dat dit middel dan als een duveltje uit een doosje in de standaard terechtkomt.

ingezonden NHG-Standaard urineweginfecties 

Literatuur

  1. SWAB. NethMap 2004 - Consumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands.Google Scholar
  2. Lea Jabaaij, Margreet Filius. Fluorchinolonen bij cystitis: kan het minder? Huisarts Wet 2003;46:353.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2005

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations