Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 11, pp 239–239 | Cite as

World Health Report

WHO. The World Health Report 2004; changing history. Genève: WHO, 2004. 169 pagina’s, $27,50. ISBN 92-4-156265-X.
  • Joost Zaat
Boeken
  • 4 Downloads

Samenvatting

Dit jaar is de opzet van het WHO Health Report wat anders dan anders. Vrijwel het hele rapport is gewijd aan HIV. Wereldwijd zullen de komende jaren 6 miljoen mensen aan aids overlijden als ze geen antivirale middelen kunnen slikken. In 2003 ontvingen slechts 400.000 van hen antivirale behandeling: vrijwel allemaal inwoners van de VS, West-Europa en Australië. De WHO probeert in 2005 antivirale behandeling voor 3 miljoen mensen beschikbaar te hebben. Dat vergt een enorme inspanning op het gebied van onderwijs, preventie, scholing, tests en behandeling. In 5 hoofdstukken schetsen de auteurs de immense consequenties van de HIV-epidemie, de mogelijkheden om de kans op behandeling te vergroten, de mogelijkheden om de lokale bevolking te betrekken bij preventie, tests en behandeling, en de noodzakelijke veranderingen in de gezondheidszorgsystemen van de betrokken landen.

boekbespreking gezondheidszorg 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Joost Zaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations