Huisarts en Wetenschap

, Volume 47, Issue 13, pp 87–88 | Cite as

Bij de casus over depressie: De ernst in beeld gebracht

  • Margriet Bouma
In de praktijk

Abstract

In de kennistoets ziet de huisarts de heer Habib, 54 jaar, die voor de derde maal in drie weken op het spreekuur komt met vage buikklachten. De heer Habib zegt nergens meer plezier in te hebben en nooit meer te lachen. De huisarts weet dat een somatische presentatie van de klachten vaak voorkomt bij patiënten met een depressie of angststoornis. Bovendien moeten allochtone patiënten voor het rechtstreeks presenteren van psychiatrische klachten vaak culturele barrières overwinnen. De huisarts overweegt daarom de mogelijkheid dat de heer Habib lijdt aan een depressieve stoornis. Hoe nu verder en wat zijn de overwegingen?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2004

Authors and Affiliations

  • Margriet Bouma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations