Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 3, pp 867–868 | Cite as

Bij de casus over urineweginfectie; Stick, dip, slip and slide

  • Margriet Bouma
In de praktijk

Samenvatting

Urineonderzoek behoort tot de dagelijkse routine van elke huisartsenpraktijk. Soms is het goed ingeslepen routines tegen het licht te houden om na te gaan of u en uw praktijkassistente handelen volgens de meest recente inzichten. Om uw huidige handelwijze bij vermoeden van urineweginfecties en de controle ervan na te gaan zijn onderstaand een aantal vragen opgenomen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • Margriet Bouma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations