Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 46, Issue 8, pp 462–462 | Cite as

Prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg

  • AS Groenewoud
  • R. Huijsman
Boeken
  • 52 Downloads

Samenvatting

Hoe kan de patiënt momenteel het best een keuze maken in de zorg? Met het lijvige rapport Prestatie-indicatoren voor de kiezende zorggebruiker pogen de auteurs de stand van zaken rond de ontwikkeling en het gebruik van prestatie-indicatoren in de gezondheidszorg te beschrijven. Prestatie- indicatoren zijn meetinstrumenten om de kwaliteit van het handelen te meten.

boekbespreking gezondheidszorg kwaliteit van zorg kwaliteitsbeleid 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2003

Authors and Affiliations

  • AS Groenewoud
    • 1
  • R. Huijsman
  1. 1.

Personalised recommendations