Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 6, pp 492–493 | Cite as

Commentaarcommentaar dokterspost praktijkassistente spoedeisende geneeskunde telefoon

  • Joost Zaat
  • Ger van der Werf
Spoedeisende zorg

Samenvatting

De rapportage van de Coöperatieve Huisartsendienst Nijmegen over problemen in de informatieoverdracht en continuïteit is belangrijk en verdient bespreking in alle centrale doktersposten. In grootschalige structuren worden fouten zichtbaarder, zoals de auteurs terecht opmerken. Ze vertellen helder waar het misging: breuken in continuïteit, miskende subtiele signalen en vasthouden aan eenmaal vastgestelde beleidslijnen. We gaan in dit korte commentaar niet in op het probleem van de continuïteit tijdens diensten.1 Maar we missen in de analyse dat triage weliswaar ruis reduceert, maar ook belangrijke informatie kan wegfilteren.

Literatuur

  1. Van der Werf GTh, Zaat JOM. Schaalvergroting bij spoedeisende zorg: een bedreiging van de continuïteit van zorg? Huisarts Wet 2000;43:495-6.Google Scholar
  2. Van Weel C. Context en medisch handelen, Een visie vanuit de huisartsgeneeskunde. Huisarts Wet 2001;44:494-7.CrossRefGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations