Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 8, pp 350–350 | Cite as

Braaklandjournaalbericht

Journaal
  • 13 Downloads

Samenvatting

Regelgeving en praktijk lijken soms wel aparte werelden. Regels voor de omgang met vuurwerk zijn er te over, maar die behoedden Enschede niet voor een ramp. Een ander voorbeeld, uit de gezondheidszorg is de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De moeizaam ontstane wet is bedoeld voor het regelen van onvrijwillige opname in een psychogeriatrisch verpleeghuis of een ‘zwakzinnigeninrichting’. Om de overbelaste burgerrechter te sparen, moet een onafhankelijke commissie uitsluitsel geven. Paul van Ginneken (Trimbos-instituut) onderzocht hoe dat nu in de praktijk werkt. Zeven jaar na het van kracht worden van de wet blijken er nog steeds RIO’s en indicatiecommissies te zijn die niet eens een begin hebben gemaakt met het uitvoeren van de taken die de wet hun heeft opgedragen.

Literatuur

  1. Van Ginneken PPJN. Over art. 60 wet Bopz. De opneming in psychogeriatrische verpleeghuizen en in instellingen voor verstandelijk gehandicapten. Maandblad Geestelijke Volksgezondheid 2002;6:567-79.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations