Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 9, pp 329–329 | Cite as

Triage 1dokterspostingezondenpraktijkassistentespoedeisende geneeskundetelefoon

  • Paul van der Giesen
Ingezonden

Samenvatting

De analyse in het hoofdredactioneel commentaar van Zaat en Van der Werf op onze casus over problemen met de triage in de dienst H&W (2002;45:299-302) kan ik wel delen. Telefonische advisering en triage is een kwetsbaar proces met veel voetangels en klemmen. Schijnbaar onbelangrijke informatie aan de telefoon kan essentieel zijn in het triageproces en een verkeerde start in het stroomdiagram kan ernstige consequenties hebben voor de patiënt. Afwezigheid van het (elektronisch) medisch dossier is hierbij een groot obstakel.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Paul van der Giesen
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations