Huisarts en Wetenschap

, Volume 45, Issue 13, pp 9–9 | Cite as

Ontwikkelingen in de ‘productie’ en kosten van huisartsenzorg 1997-2001contactfrequentieLINHmedische consumptie

  • Robert Verheij
LINH-cijfers
  • 7 Downloads

Samenvatting

De afgelopen vijf jaar is het aantal contacten per patiënt per jaar in de huisartsenpraktijk licht gestegen. De verhouding tussen contacten, prescriptie en verwijzingen bleef min of meer constant. Hoe verhoudt deze ontwikkeling in de omvang van de ‘productie’ van de huisartsenpraktijk zich nu tot de veranderingen in het bedrag dat we per jaar per Nederlander uitgeven aan huisartsenzorg?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2002

Authors and Affiliations

  • Robert Verheij
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations