Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 1, pp 884–884 | Cite as

De jungle van implementatie

Van implementeren naar leren; het belang van tweerichtingsverkeer tussen praktijk en wetenschap in de gezondheidszorg. Gezondheidsraad: Den Haag, 2000. ISBN 90-5549-330-9.
  • Roel Drijver
Boeken
  • 67 Downloads

Samenvatting

De Gezondheidsraad heeft in Van implementeren naar leren minister Borst geadviseerd hoe de kloof tussen kennis en praktijk kan worden overbrugd. Het rapport is helder geformuleerd, conform de huidige ideeën en politiek correct, maar zonder verrassende uitspraken.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Roel Drijver
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations