Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 1, pp 876–877 | Cite as

Het effect van diabeteszorg

  • Joost Zaat
Proefschriften

Samenvatting

De zorg voor patiënten met diabetes was al onderwerp van verschillende proefschriften en zal dat voorlopig ook nog wel blijven. De kern van het proefschrift van Groeneveld is de evaluatie van het effect van een gestructureerde diabeteszorg door een diabetesservice van een laboratorium. Daartoe matchte hij 15 praktijken in een interventiegroep en een controlegroep (zorg door de huisarts).

boekbespreking diabetes diabetes mellitus kwaliteit van zorg praktijkvoering subspecialisatie 

Literatuur

  1. Groeneveld Y. Introduction of structured diabetes care in general practice [Dissertatie]. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Joost Zaat
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations