Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 3, pp 706–708 | Cite as

Wordt er na het NHG-wetenschapsbeleid beter vraaggestuurd onderzoek verricht?

Commentaar
  • 4 Downloads

Samenvatting

Tasche et al. proberen in dit nummer van Huisarts en Wetenschap tot een NHG-onderzoeksagenda te komen.1 Een dergelijke poging nodigt uit tot een commentaar. Ik ga niet in op het debat over sturing van onderzoek vanuit maatschappelijke prioriteiten versus de noodzaak van een vrije, door onderzoekers geschreven onderzoeksagenda, en evenmin op de met dit debat samenhangende verschillen tussen fundamenteel en toegepast (liever: toepassingsgericht) onderzoek. Aan beide bestaat een grote en legitieme behoefte. Er is naast een ‘science driven’ onderzoeksagenda een sterke behoefte aan een onderzoeksagenda die door maatschappelijke prioriteiten wordt bepaald, of – specifieker – een door de gebruikers van onderzoek bepaalde agenda. Die gebruikers zijn de makers van standaarden en richtlijnen, naast beleidsmakers. Eerder heb ik deze vraagzijde op de ‘onderzoeksmarkt’ uitgedaagd om eens een zelfbewuste ‘consument’ te worden, die gewoon vraagt wat zij onderzocht wil zien.2

huisartsgeneeskunde implementeren onderzoeksbeleid wetenschap 

Literatuur

  1. Tasche MJA, Oosterberg E, Kolnaar B, Rosmalen K. Inventarisatie van lacunes in huisartsgeneeskundige kennis. Zeventig standaarden doorgelicht. Huisarts Wet 2001;44(3):91-4.Google Scholar
  2. Boer A. Technology assessment: het beleid is aan zet. Med Contact 49;1996:1581-4.Google Scholar
  3. Oortwijn WJ. First things first; priority setting for technology assessment [Dissertatie]. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden, 2000.Google Scholar
  4. Boer A. Prioriteiten voor technology assessment: is er een gouden standaard? Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1995;73:405-7.Google Scholar
  5. Ament A. Topdown benadering in het kader van technology assessment. Evaluatie van de prioriteitenlijst van de ziekenfondsraad. Tijdschrift Sociale Gezondheidszorg 1995;73:401-5.Google Scholar
  6. Henshall C, Oortwijn WJ, Stevens A, et al. Priority setting for health technology assessment. Theoretical considerations and practical approaches. EUR-ASSESS Project Subgroup Report on Priority Setting. Int J Technol Assess Health Care 1997;13:144-85.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  1. 1.

Personalised recommendations