Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 4, pp 676–678 | Cite as

Jaarverslag redactiecommissie 2000

  • Joost Zaat
  • Lian Hielkema
H&W

Samenvatting

In 2000 was het aanbod aan manuscripten (133 artikelen) iets lager dan in 1999 maar nog altijd voldoende groot. Veel artikelen worden spontaan aangeboden. De redactiecommissie werft vooral artikelen voor series, beschouwingen en commentaren en zoekt actief naar de mogelijkheid van dubbelpublicaties van Nederlands onderzoek dat elders is verschenen. Van tijd tot tijd suggereren auteurs van artikelen in buitenlandse tijdschriften zelf de mogelijkheid van een dubbelpublicatie.

jaarverslag redactionele aangelegenheid 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Joost Zaat
    • 1
  • Lian Hielkema
  1. 1.

Personalised recommendations