Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 4, pp 673–673 | Cite as

Afzien van suïcide

  • E Broers
  • J Van Weeghel
  • Kees van Boven
Boeken
  • 26 Downloads

Samenvatting

Vierentwintig ervaren verpleegkundigen, allen werkzaam in GGZ-instellingen, werden geïnterviewd over een suïcidale patiënt van wie zij persoonlijk begeleider waren (geweest). Op basis van deze interviews en een literatuuronderzoek doen de auteurs een aantal aanbevelingen die met name gericht zijn op een meer systematische aanpak. Deze aanbevelingen zijn nauwelijks van nut voor de huisarts. Een informatief boek voor de geïnteresseerde arts.

boekbespreking suïcide 

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • E Broers
    • 1
  • J Van Weeghel
  • Kees van Boven
  1. 1.

Personalised recommendations