Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 7, pp 485–485 | Cite as

Cholesterol omlaag, minder CVA's

  • Germa Joppe
Referaten

Samenvatting

Heeft verlaging van de cholesterolspiegel bij mensen die een hartinfarct of instabiele angina pectoris hebben gehad zin ter voorkoming van een CVA? In de LIPID-studie (Long-term Intervention with Pravastin in Ischemic Disease) werd primair gekeken of deze groep mensen door het slikken van een cholesterolverlagend middel minder vaak overleden door coronaire hartziekten. De incidentie van CVA was een secundair eindpunt.

Literatuur

  1. White HD, Simes J, Anderson NE, Hankey GJ et al. Pravastatin therapy and the risk of stroke. N Engl J Med 2000;343:317-26.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Germa Joppe
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations