Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 7, pp 482–482 | Cite as

Farmacotherapie op recept

  • G. B. Kamps
Boeken
  • 62 Downloads

Samenvatting

De tweede editie van dit boek heeft zich ontwikkeld tot een goed studieboek voor gevorderde medisch studenten en beginnende artsassistenten, niet in de laatste plaats voor huisartsen in opleiding. Het geeft een voortreffelijk en beknopt overzicht van de wetgeving inzake geneesmiddelen. Het uitschrijven van een recept wordt systematisch aangeleerd. De didactische vaardigheid van de auteurs komt zeker tot uiting in het hoofdstuk biofarmaceutische, farmacokinetische en farmacodynamische aspecten.

boekbespreking farmacotherapie geneesmiddelen voorschrijfgedrag 

Literatuur

  1. Ufkes JGR, Koopmans RP, Guchelaar HJ, Venema FJ.(red). Farmacotherapie op recept: een leidraad bij het voorschrijven van geneesmiddelen. Tweede geheel herziene druk. Alphen aan de Rijn: Van Zuiden, 2000. Tekstboek en zakkompas (304 bladzijden en 130 bladzijden); NLG 95,-; ISBN 90 75141 07 6Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • G. B. Kamps
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations