Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 7, pp 473–474 | Cite as

Proefschrift

  • Henriëtte v. d. Horst
Proefschriften
  • 11 Downloads

Samenvatting

Het proefschrift beschrijft een onderzoek uitgevoerd in de periode 1989-1991 naar de incidentie van hartritmestoornissen (HRS) in de huisartspraktijk. Tevens werd gepoogd de voorspellende waarde van patiëntkenmerken, medische voorgeschiedenis en klachten en symptomen voor de diagnostiek van HRS vast te stellen. Voor atriumfibrilleren werd de voorspellende waarde van bovengenoemde variabelen apart nagegaan.

boekbespreking hartritmestoornis proefschrift 

Literatuur

  1. Zwietering PJ. Arrythmias in general practice. Prevalence and clinical diagnosis [Dissertatie]. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht, 1999; 135 bladzijden. ISBN 90 5278 268 7Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Henriëtte v. d. Horst
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations