Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 7, pp 442–442 | Cite as

Kwaliteit van de GGZ-zorg moet beter

Journaal

Samenvatting

Zorgonderzoek Nederland organiseerde half april een conferentie over kwaliteit van zorg in de geestelijke gezondheidszorg. In plenaire lezingen en drie minisymposia werden de resultaten gepresenteerd van de elf onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten uit het ZON-programma, gericht op verbetering van de kwaliteit van zorg in de GGZ. Het NIVEL en Trimbosinstituut presenteerden de resultaten van een inventarisatie naar kwaliteitsinstrumenten in de GGZ.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations