Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 10, pp 317–317 | Cite as

Depressie</KO>

  • Ger van der Werf
Proefschriften
  • 220 Downloads

Samenvatting

Het onderzoek van Weel had als doel meer te weten te komen over het lange-termijnbeloop van depressie bij patiënten in de huisartspraktijk. Dat is voortreffelijk gelukt. Van Weel maakt meer dan waarschijnlijk dat het beloop van depressie in de huisartspraktijk afwijkt van dat in psychiatrische populaties. Dat doet ze op basis van haar eigen onderzoek en vervolgens bedt ze dat onderzoek in een systematisch literatuuronderzoek in dat tot dezelfde conclusie voert. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat er slechts beperkte gegevens zijn uit de eerste lijn en de open bevolking: de beschikbare gegevens wijzen op recidiefpercentage van rond veertig procent. Dat is aanzienlijk lager dan in psychiatrische populaties wordt gevonden. Dat blijkt ook uit haar eigen onderzoek, en dat ondanks het feit dat de huisartsen uit dat onderzoek anti-depressiva te laag en te kort doseren.

boekbespreking CMR depressie prognose 

Literatuur

  1. Van Weel-Baumgarten EM. Depression: the long term perspective; a follow-up study in General Practice. [Dissertatie] Nijmegen: Katholieke Universiteit Nijmegen, 2000.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Ger van der Werf
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations