Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 12, pp 137–137 | Cite as

Behandeling van depressie bij ouderen in de eerste-lijnsgezondheidszorg

  • Berend Terluin
Cochrane-reviews

Samenvatting

Achtergrond Depressie komt veel voor bij oudere patiënten en is geassocieerd met verhoogde mortaliteit en medische consumptie. Er is nog niet eerder een systematisch literatuuroverzicht gepubliceerd over de behandeling van depressie bij oudere eerstelijnspatiënten of steekproeven van ouderen uit de bevolking.

Cochrane-review depressie ouderen 

Literatuur

  1. Freudenstein U, Jagger C, Arthur A, Donner-Banzhoff N. Treatments for late life depression in primary care -a systematic review. Family Practice 2001;18:321-7.CrossRefPubMedGoogle Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  • Berend Terluin
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations