Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 13, pp 73–73 | Cite as

GGZ in de eerste en tweede lijn:

Initiatieven tot samenwerking
NHG-katern
  • 44 Downloads

Samenvatting

Als de kwaliteit van de geestelijke gezondheidszorg door de huisarts moet verbeteren, is het nodig dat er meer en beter wordt samengewerkt. Veel huisartsen geven immers aan dat zij problemen ondervinden met de opvang van patiënten in geestelijke nood. Er is behoefte aan een betere ‘sociale kaart’. De verwijzingsmogelijkheden moeten worden verbeterd en in ieder geval verduidelijkt. En dan zijn er nog knelpunten als de crisisopvang en de hinder die wordt ondervonden van soms lange wachtlijsten.

Om de samenwerking te verbeteren, zijn op initiatief van ZonMw en van VWS enkele projecten gestart.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations