Advertisement

Huisarts en Wetenschap

, Volume 44, Issue 13, pp 48–48 | Cite as

Bevallen op de maan

Intermezzo
  • 3 Downloads

Samenvatting

Wat ik intusschen gedurende mijn verblijf op de maan voor ongehoorde en verbijsterende dingen heb opgemerkt, ga ik nu uiteenzetten. En allereerst het feit dat men er niet van een vrouw geboren wordt maar van een mannelijk wezen; ze kennen inderdaad alleen een mannenhuwelijk en het woord vrouw is zelfs absoluut Bohn Stafleu van Loghum; tot den leeftijd van vijf en twintig jaar wordt iedereen ten huwelijk gevraagd; boven dien ouderdom kiest men zelf een levensgezel. Zwangerschap doet zich niet voor in den schoot, wel in den “kuitebuik”: na de bevruchting gaat de kuit opzwellen; na eenigen tijd wordt ze opengesneden en het kind dood er uit gehaald: dat leggen ze dan buiten met open mond in de richting van den wind gekeerd, en zoo komt er leven in. (Uit: Loekianos. Waarachtige historiën. Antwerpen: De Nederlandsche boekhandel, 1946).

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2001

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations