Advertisement

TSG

, Volume 87, Issue 5, pp 190–190 | Cite as

Verzekerde preventie: continuïteit in de keten?

  • Marijke Janssens
  • Harry Verkleij
Spectrum

Samenvatting

Zorg voor de gezondheid is een algemeen belang. Gezondheid is een belangrijke factor voor het geluk van de mens en een gezonde bevolking is essentieel voor welvaart en welzijn.

Literatuur

  1. 1.
    College voor Zorgverzekeringen. Van Preventie verzekerd. Diemen: CVZ, 2007.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  • Marijke Janssens
    • 1
  • Harry Verkleij
  1. 1.

Personalised recommendations