Advertisement

TSG

, Volume 86, Issue 8, pp 425–425 | Cite as

Een schat aan patiëntenervaring ...

  • Niek Klazinga
Redactioneel
  • 43 Downloads

Samenvatting

Wanneer twee van de belangrijkste onderstromen van het beleid in de gezondheidszorg elkaar versterken ontstaat een krachtige beweging. Transparantie en patiëntgerichtheid zijn twee van die onderstromen en het systematisch meten en rapporteren van patiëntenervaringen de beweging. Met de oprichting van het Centrum Klantervaring Zorg (CKZ) heeft in de Nederlandse polder een institutionalisering plaatsgevonden die in de periode van een paar jaar niet alleen heeft geleid tot een dertigtal ontwikkelprojecten rond instrumenten en methoden voor het systematisch meten van patiëntenervaringen, maar ook tot een landelijk door patiënten, verzekeraars, aanbieders en overheid gedragen aanpak rond het meten, bewerken en rapporteren van patiëntenervaringen. Daarmee is Nederland niet uniek maar wel een van de internationale voorlopers in het landelijk standaardiseren van metingen en rapportage. Na de ‘moeder initiatieven’ in de VS (CAHPS) en Engeland (Picker) kunnen op dit moment binnen Europa alleen de Scandinavische landen bogen op een dergelijke landelijke aanpak.

Literatuur

  1. 1.
    Groenewoud S. It’s your choice! A study of search and selection processes, and the use of performance indicators in different patient groups. Proefschrift. Rotterdam: Erasmus Universiteit, 2008.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2008

Authors and Affiliations

  • Niek Klazinga
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations