Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 7, pp 556–558 | Cite as

Uitvoering jeugdgezondheidszorg; uit de Wcpv kan niet worden afgeleid dat jeugdgezondheidszorg uitsluitend mag worden verleend door de door het college aangewezen instellingen; verzoek om handhaving afgewezen; geen strijd met Wcpv: beroep ongegrond

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (mr. W. van den Brink, voorzitter, mr. C.W. Mouton en mr. W.D.M. van Diepenbeek, leden, mr. M.R. Poot, ambtenaar van Staat) d.d. 22 juli 2009.
Jurisprudentie Bestuursrecht
  • 5 Downloads

Samenvatting

In onderhavig geding voert het college aan dat de uitvoering van jeugdgezondheidszorg uitsluitend in een gesloten systeem kan plaatsvinden, in die zin dat alleen de GGD en de door het college aangewezen instellingen deze zorg mogen verlenen. Dit zijn instellingen op de lijst ‘Toegelaten instellingen zorg ouder en kind’. Nu IVT niet door het college is aangewezen handelt zij volgens het college in strijd met de WTZi en de Wcpv. Door deze handelwijze zou de regiefunctie van het college ondermijnd worden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations