Advertisement

Tijdschrift voor Gezondheidsrecht

, Volume 33, Issue 6, pp 470–479 | Cite as

Gebruik term ‘kwakzalver’ niet onrechtmatig; vrijheid van meningsuiting; art. 10 EVRM; cassatieberoep gegrond

Hoge Raad (vice-president D.H. Beukenhorst, voorzitter, A. Hammerstein, J.C. van Oven, C.A. Streefkerk en W.D.H. Asser, raadsheren) d.d. 15 mei 2009.
Jurisprudentie Civiel recht
  • 9 Downloads

Samenvatting

De Vereniging tegen de Kwakzalverij heeft o.a. in de jaarcongresbundel van 2000 de arts Sickesz, werkzaam op het gebied van de orthomanuele geneeskunde, opgenomen in een top-twintig van kwakzalvers uit de twintigste eeuw. De rechtbank in eerste aanleg heeft een vordering van Sickesz om voor recht te verklaren dat deze publicatie onrechtmatig is, afgewezen. In beroep wordt dit vonnis vernietigd en het hof heeft voor recht verklaard dat de Vereniging c.s. onrechtmatig jegens Sickesz hebben gehandeld en hen opgedragen voornoemde publicatie te rectificeren.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2009

Authors and Affiliations

  •    
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations